You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Obchodní podmínky

Číslo účtu pro platbu předem: 670100-2203161452/6210

Pokud požadujete výměnu za jinou velikost či jiné zboží, zašlete nám zboží společně s originálním dokladem o zakoupení zboží u nás v e-shopu a to nejpozději do 14ti dnů od převzetí.  Pro urychlení řešení  uveďte svůj požadavek a návrh řešení a připište svůj kontaktní email či telefon.  Zboží nám prosím zašlete řádně zabalené, aby nemohlo dojít k poškození obsahu.

Zboží můžete odeslat prostřednictvím Zásilkovny na pobočku: Velvary, Chržínská 334 ( Prodejna krmiv - FARMA POKORNÝ, id 6305).

Jako kontaktní email uveďte: info@platenetenisky.cz, jako kontaktní telefon uveďte: 792 33 41 33, příjemce: KECKY, dobročinná ruční výroba z. s
Jako odesílatele uveďte své jméno.

Lhůta pro vrácení je 14 dní.

Náklady (poštovné) na vrácení zboží hradí dle zákona kupující, v případě výměny zasíláme nové zboží zdarma již bez poštovného.


Reklamace

Pokud chcete uplatnit reklamaci, zašlete nám zboží společně s originálním dokladem o zakoupení zboží u nás v e-shopu na výše uvedenou adresu (adresy), nikoliv však na dobírku.

Vaše reklamace pak bude posuzována v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží a následně Vám bude zasláno vyjádření o reklamaci. 

V případě kladně vyřízené reklamace Vám zašleme opravené nebo vyměněné zboží na náklady našeho e-shopu nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy

Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze (mimo jiné) odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

Zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (viz výroba z konfigurátoru či potisky na přání)

Zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Nejedná-li se o o výše uvedený případ, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

Pro odstoupení od kupní smlouvy zašlete zboží společně s originálním dokladem o zakoupení zboží u nás v e-shopu a to nejpozději do 14ti dnů od převzetí, společně s žádostí o jednostranné odstoupení od kupní smlouvy.

Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo prodejního dokladu a bankovní spojení.

V případě odstoupení od kupní smlouvy  se kupní smlouva od počátku ruší.  Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.  Kupující nesmí zboží zaslat prodávajícímu dobírkou, prodávající dobírky nepřebírá.

Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. 

Nárok na úhradu opotřebení vzniklé na zboží (pomačkané či ošoupané plátno, pomačkaná výztuha paty či špičky obuvi, zašpinění od zvířecích chlupů či jiné zašpinění, či zjevné známky použití) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Níže uvádíme příklady opotřebení, které snižuji hodnotu výrobku na částku 149,- korun:
       

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Provozovatel:

KECKY, dobročinná ruční výroba z. s., Kralupská 40, 273 26 Olovnice

IČO: 14018390


Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Michal Růžička  IČ 61122271 se sídlem Kralupská 40, 273 26 Olovnice (dále jen: „správce“).
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.
Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. prosince. 2021.